รับตรง ภาคปกติ 9 โครงการ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 57 รับสมัคร 11 พ.ย. - 11 ธ.ค. 56


มหาวิทยาลัยธรรมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ถึง 11 ธันวาคม 2556
ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2557
 
ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น 
- โครงการรับตรง
- โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 
- โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท 
- โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง 
- โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา 
- โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง 
- โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน.(ค่าย 2) 
- โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.) 
- โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 
- โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ าเภอหนึ่งทุน 
 
 ทั้งนี้ หากผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการที่สมัครไว้ และจะสมัครในโครงการใหม่ จะสามารถทำผ่านระบบ รับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยดำเนินการ ดังนี้ 
1. ทำการยกเลิกโครงการเดิมที่สมัครไว้ 
2. ดำเนินการสมัครใหม่ในโครงการที่ต้องการ ตามขั้นตอนการรับสมัครที่ก าหนด 
3. จะดำเนินการยกเลิกโครงการที่สมัครไว้ หรือ สมัครโครงการใหม่ ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการ 
รับสมัครของโครงการที่จะขอยกเลิก หรือ โครงการที่ต้องการสมัครใหม่  หากโครงการใดได้มีการปิดรับสมัครไปก่อนแล้ว จะไม่สามารถด าเนินการยกเลิกหรือไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงการสมัคร เช่น โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
 
หน้าเว็บไซต์หลัก   http://web.reg.tu.ac.th/registrar/home.asp