รับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) ม.ขอนแก่น ปี 57


 ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้จัดโครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะฯ  ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรโครงการปกติ  โดยวิธีพิเศษ  (โครงการช้างเผือก) จำนวน 2  สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ที่มีเกรดเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา 3.00 ขึ้นไป ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา  ดังนั้น  ทางคณะฯ  จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อตามโครงการดังกล่าว และมีคุณสมบัติครบถ้วน สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ต่อไป
            จำนวนที่รับเข้า ทั้งหมด 40 คน โดยแบ่งเป็น 2 สาขาวิชา ดังนี้
            - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 20 คน
            - สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม จำนวน 20 คน 

            กำหนดการรับสมัคร 
o   ระหว่างวันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.2556  ถึงวันที่  31  มกราคม  พ.ศ.2557  
–     ทางอินเตอร์เน็ตที่  http://arch.kku.ac.th