รับตรง โครงการชาวไทยภูเขา ม.เชียงใหม่ 57

สมัครโครงการ คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป โปรดติดตามประกาศของกรมการปกครอง
 • โครงการชาวไทยภูเขา
  1. ผู้สมัครโควตาที่มีเชื้อสายชาวไทยภูเขา
  2. ผู้ที่มีเชื้อสายชาวไทยภูเขาที่ไม่ได้สมัครโควตา หรืออยู่นอกพื้นที่โควตา แต่อยู่ในพื้นที่ตามที่กรมการปกครองกำหนด หากประสงค์จะสมัครสอบโครงการชาวไทยภูเขา ให้กรอกข้อมูลใบสมัครผ่าน Website นี้ ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2556 ตามประกาศรับสมัครของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยติดต่อสอบถามจากที่ว่าการอำเภอ แล้วนำใบสมัครไปยื่นที่อำเภอตามภูมิลำเนาของผู้สมัคร ในวันที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำหนด

  3. หมายเหตุ.-
   ผู้ที่สมัครโควตาไปแล้วต้องสมัครอันดับการเลือกของ
   โครงการชาวไทยภูเขา 1 ใน 2 อันดับของโควตาภาคเหนือ
   สำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สมัครโควตาต้องเลือกคณะที่รับ
   นักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาเท่านั้น