รับตรงทั่วประเทศ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 57
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียน วิทย์ - คณิต)
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัคร 4-29 พฤศจิกายน 2556