ระเบียบการ รับตรง ม.ราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 57

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 57
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนถึง 5 มกราคม 2556


ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 รอบสอบคัดเลือก

กิจกรรมการรับสมัคร
กำหนดการ
สถานที่
เปิดรับสมัคร
1 พฤศจิกายน 56 - 5 มกราคม 57
สมัคร Online ที่ www.dusit.ac.th หรือ Contact Center ในมหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
10 มกราคม 57
ทางเว็บไซต์ www.entrance.dusit.ac.th
วันสอบ
25 - 26 มกราคม 57
ตรวจสอบได้ที่ www.entrance.dusit.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
3 กุมภาพันธ์ 57
ทางเว็บไซต์ www.entrance.dusit.ac.th
สอบสัมภาษณ์
8 - 9 กุมภาพันธ์ 57
ทางเว็บไซต์ www.entrance.dusit.ac.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว
12 กุมภาพันธ์ 57
ทางเว็บไซต์ www.entrance.dusit.ac.th
ประชุมผู้ปกครอง
1 มีนาคม 57
ในมหาวิทยาลัยฯ
ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 4,000 บาท
13 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 57
ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1
ในมหาวิทยาลัยฯ หรือชำระผ่านธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา/ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
บันทึกประวัติส่วนตัว
16 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 57
ทางเว็บไซต์ www.entrance.dusit.ac.th
รายงานตัวเป็นนักศึกษา
2 มีนาคม 57
ในมหาวิทยาลัยฯ

แผนการรับสมัคร 

คณะหลักสูตรสาขาวิชาจำนวนรับ
คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตรบัณฑิตการศึกษาปฐมวัย40
การประถมศึกษา50
คณะวิทยาการจัดการบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)คอมพิวเตอร์ธุรกิจ40
การตลาด30
เลขานุการการแพทย์30
การจัดการ30
การเงิน30
การบริการลูกค้า30
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)การบัญชี70
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นิติศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)นิติศาสตร์40
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)ภาษาไทย30
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ40
ภาษาอังกฤษ60
รัฐศาสตร์60
รัฐประศาสนศาสตร์50
ภาษาจีน30
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตรบัณฑิตเทคโนโลยีสารสนเทศ100
โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)ธุรกิจการโรงแรม120
ธุรกิจการบิน120
การท่องเที่ยว120
Hospitality Management (International)30
คุณสมบัติและรายละเอียดอื่นๆเข้าไปดูได้ที่ http://entrance.dusit.ac.th/index.php