รับตรง ภาคปกติ และโควตา ม.ราชภัฏพระนคร ปี 57

รับตรง ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจําปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 56 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2557


คณะและจำนวนการรับ
- วิทยาลัยฝึกหัดครู 740 คน
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 555 คน
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 975 คน
- คณะวิทยาการจัดการ 825 คน
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 700 คน
- พุทธวิชชาลัย 30 คน
ประกาศ ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2557
 
 ประกาศ ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557