ระเบียบการฉบับเต็ม รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ปี 57 จำนวน 4,854 คน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวนทั้งสิ้น 4854 คน
 
เปิดรับสมัคร 7-27 พฤศจิกายน 2557
 
คุณสมบัติ เป็นผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 
สามารถเลือกได้ 4 อันดับ