รับตรง ม.มหิดล อินเตอร์ 1-15 ต.ค. นี้


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University International College


เปิดรับสมัครสอบตรง (Online Admissions)
กำหนดยื่นเอกสารใน


วันที่ 1-15 ตุลาคม 2556 


ณ หน่วยรับสมัครและจัดสอบ ( Admissions Office )
อาคาร 1ชั้น 1 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขตศาลายา

น้องๆ ที่กำลังเรียน ม. 6 สามารถสมัครสอบได้นะครับในรอบนี้

สำหรับสาขาวิชาที่เปิดรับในหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรีมีดังนี้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (B.A.)

- การออกแบบนิเทศศิลป์
- กลุ่มศิลปะสร้างสรรค์สื่อบันเทิง (มี 3สาขาวิชา ได้แก่ การผลิตสื่อภาพยนตร์ การผลิตสื่อโทรทัศน์ และการผลิตแอนิเมชัน)
- สังคมศาสตร์ (มี 2สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาระหว่างประเทศ และ เอเชียอาคเนย์ศึกษา)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A.)

- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
- การเงิน
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- ระบบสารสนเทศ
- การตลาด
- การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (B.Sc.)

- คณิตศาสตร์ประยุกต์
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- เคมี
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
- วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- ฟิสิกส์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(B.Eng.)

- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์


รายละเอียดการรับสมัคร เอกสารประกอบการรับสมัคร เพิ่มเติม 

http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=258
โทร 02-441-5090ต่อ 1327, 1124, 1245
อีเมล์: icdad@mahidol.ac.th
Facebook: http://www.facebook.com/mahidol.inter

ทุนการศึกษา http://www.muic.mahidol.ac.th/eng/?page_id=1754