รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม มศว 2557
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
(สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2557 


หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) 


สมัครทางอินเตอร์เนต ที่ http://admission.swu.ac.th 
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2556