ตารางสอบ รับตรง ม.ขอนแก่น 2557

ตารางสอบ  การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ขอนแก่น โดยวิธีรับตรง


คะแนนสูงต่ำของสาขาต่างๆ ของ ม. เครือข่าย
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556
 เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556
 มหาวิทยาลัยพายัพ ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปี 2554  ปี 2555 ปี 2556