ระเบียบการรับตรง ทั่วประเทศ โครงการเรียนดี ม.สงขลานครินทร์ 2557

การคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจ าปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัคร 18- 26 กรกฎาคม 2556

คณุสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
- เป็นผู้มีสัญชาติไทย และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ขณะทำการสมัคร
- เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและอาชีพ
- เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
ระเบียบการ http://files.unigang.com/pic/2/2201.pdf