เปิดรับสมัครโควตา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2557

  
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2557  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

   • ใบสรุปรายชื่อโควตาผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   • ใบสมัครโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา            
   • ใบสรุปรายชื่อโควตาผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและกีฬา
   • ใบสมัครโควตาบุตรบุคลากรและบุตรศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
   • ใบสมัครโควตาบุตรบุคลากรและบุตรสมาชิกสามัญสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
 
             
       
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา 02-763-26001-5