ค่าย Meddream : ฝันเป็นหมอ..ขอได้ไหม ครั้งที่ 12 ม.ธรรมศาสตร์
UploadImage


ค่าย Meddream : ฝันเป็นหมอ..ขอได้ไหม ครั้งที่ 12 ร่วมกันจัดขึ้นโดยพี่ๆ นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ค่ายนี้จัดทำขึ้นเพื่อย่อโลกของนักศึกษาแพทย์ทั้งชั้นพริคลินิก และคลินิกให้น้องๆ สายวิทย์ที่ฝันอยากจะเป็นหมอได้ลองมาสัมผัสในเวลา 3วัน 2คืน
ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมฐาน ตลอดจนการเข้ากลุ่มย่อยที่ถือเป็นจุดเด่นของการเรียนแบบ PBLนอกจากนี้ น้องๆ ยังจะได้พบเพื่อนใหม่จากหลายสถาบัน แถมได้พบกับกิจกรรมnightสนุกๆแบบจัดเต็มจากพี่ๆ หมอโดมที่รอน้องๆ ค่ายทุกคนเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็ม

กำหนดการ
กำหนดการรับสมัคร 21 มิถุนายน 2556 -21 สิงหาคม 2556
ประกาศผลรอบที่ 1 21 กันยายน 2556 ยืนยันสิทธิ
และชำระเงิน 21 – 28 กันยายน 2556
ประกาศรายชื่อเพิ่มเติมภายใน 5 ตุลาคม 2556
ค่ายฝันเป็นหมอขอได้ไหมครั้งที่ 12 25-27 ตุลาคม 2556

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน (ใบสมัครถ่ายสามารถใช้ใบสำเนาได้)
2. แนบรูปที่มีน้องคนเดียวเห็นหน้าชัดเจน 1 รูปพร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูป
3. ธนบัตรใบละ 20 บาทใส่ซองปิดผนึกให้เรียบร้อยหน้าซองเขียนชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร
4. ซองจดหมายขนาด 6.4 x 9 นิ้ว(ซื้อได้ที่ที่ทำกำรไปรษณีย์) ติดแสตมป์ 10 บาทพร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวเองจานวน 1 ซอง(ใช้สำหรับแจ้งผลกำรคัดเลือก)

การประกาศผล
คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 21 กันยายน 2556โ ดยวิธีดังนี้
1. จดหมายแจ้งผลการคัดเลือก
2. www.facebook.com/Meddream12  ในเวลา 12.00 น. โดยผลการตัดสินของทางคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การเข้าร่วมกิจกรรม
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องส่งใบยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม ภายใน 28 กันยายน 2556
2. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรมจานวน 500 บาทโดยการโอนเงินภายในวันที่ 28 กันยายน 2556 (รายละเอียดการโอนเงินจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ทาง www.facebook.com/Meddream12