สายวิทย์ สายศิลป กับการสอบตรง มศว.

     การสอบของ มศว จะแบ่งออกเป็น 2 วัน โดยที่ทาง มศว ไม่ได้มีข้อห้ามว่าสมัครได้แค่คณะเดียว ขอเพียงแค่ตารางสอบไม่ชนกันก็สอบได้แล้ว หลัก ๆ คือจะแบ่งการสอบออกเป็น 2 วัน วันแรกจะเป็นของทางสายศิลป์ ส่วนวันที่ 2 จะเป็นของทางสายวิทย์ค่ะ คณะไหนมีวันสอบวันไหนบ้าง ตามมาดู


สอบวันที่ 21 กันยายน 2556
- คณะพลศึกษา สาขาวิชาผู้นํานันทนาการ (ศิลปศาสตรบัณฑิต)   
คณะพลศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต)              
คณะมนุษยศาสตร์                      
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ         
คณะศิลปกรรมศาสตร์                   
  * เฉพาะวิชาเอกการออกแบบแฟชั่น มีสอบทักษะด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า 15 กันยายน 2556
คณะศึกษาศาสตร์                      
คณะสังคมศาสตร์                     
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม                   
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน             
สํานักวิชาเศรษฐศาสต์และนโยบายสาธารณะ          


สอบวันที่ 22 กันยายน 2556
คณะทันตแพทยศาสตร์                      
คณะพยาบาลศาสตร์                       
คณะเภสัชศาสตร์                      
คณะสหเวชศาสตร์                        
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร        
คณะวิทยาศาสตร์                      
คณะวิศวกรรมศาสตร์                         
คณะพลศึกษา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)          


ม.6 - ปวช. - เด็กซิ่ว สมัครคณะไหนได้บ้าง ? 

   กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ไม่รับซิ่วหรือเทียบเท่า)
      - คณะทันตแพทยศาสตร์ (เฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ มุกดาหาร ศรีสะเกษ สระแก้ว สุรินทร์ และระนอง)
      - คณะเภสัชศาสตร์
      - คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์,
        สถิติ, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, คหกรรมศาสตร์, ฟิสิกส์)
      - คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาชีววิทยา, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

   กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
      - คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

   สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
      - คณะพยาบาลศาสตร์
      - คณะสหเวชศาสตร์
      - คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี, อัญมณีและเครื่องประดับ)
      - คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาเคมี)
      - คณะวิศวกรรมศาสตร์
      - คณะพลศึกษา (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)
      - คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและ
        การจัดการทรัพยากร
      - คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

   กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สายศิลป์คำนวณ
      - คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์)

     สําเร็จการศึกษา หรือ กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
      - คณะพลศึกษา (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)
      - คณะพลศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต)  
      - คณะมนุษยศาสตร์
      - คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการ
        การท่องเที่ยวแบบบูรณาการ 
(ไม่รับเทียบเท่า)
      - คณะศิลปกรรมศาสตร์
      - คณะศึกษาศาสตร์
      - คณะสังคมศาสตร์
      - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
      - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
      - สํานักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะเด็กดีดอทคอม :: จัดให้!! ตารางสอบตรง มศว 57 (สำหรับอยากสอบ 2 คณะ)

..ขอบคุณ dek-d.com