สกอ. เปิดรับนักศึกษาร่วมโครงการค่ายอาเซียน


UploadImageนางวราภรณ์ สีหนาท รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยถึงโครงการค่ายอาเซียน ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะทำงานโครงการค่ายอาเซียน จะจัดโครงการ “ค่ายอาเซียน” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ บ้านไทยรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
 
“ค่ายอาเซียนจะจัดขึ้นในรูปแบบของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เอื้อ ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียน คือ เปลี่ยนวิธีการรับรู้ เปลี่ยนสถานที่เรียนรู้ เปลี่ยนบริบทของการเรียนรู้ จากการเรียนรู้ในตำราเรียนไปสู่การเรียนรู้จากสถานการณ์ ประสบการณ์จริง และที่สำคัญส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดย สกอ. คาดหวังว่าประสบการณ์ที่นักศึกษาจะได้รับ หรือสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองจะเป็นทักษะและกระบวนการเรียนรู้ที่ติด ตัว อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และนำไปสู่การสร้างความตระหนักและเจตคติที่ดีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและ ประเทศสมาชิกต่อไป” รองเลขาธิการ กกอ. กล่าว
 
 
รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เวียนหนังสือถึงสถาบันอุดมศึกษาให้ดำเนิน การส่งนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สถาบันละ ๑ คน เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกนักศึกษาไทย จำนวน ๙๒ คน ที่เหมาะสมเข้าร่วมโครงการต่อไป โดยส่งรายชื่อพร้อมใบสมัครและบทความมาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งคณะทำงานฯ จะพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการจากคุณสมบัติและบทความ และจะแจ้งตอบรับให้ทราบอีกครั้ง นอกจากนี้ยังได้ให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีนักศึกษาต่างชาติศึกษาอยู่ส่งนัก ศึกษาต่างชาติ ทั้งนักศึกษาฟิลิปปินส์ มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมาร์ สิงคโปร์ บรูไน ติมอร์-เลสเต เวียดนาม ลาว และอินโดนีเซีย ที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการด้วยจำนวน ๔๐ คน
 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร. ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๑๖
 
Chuleekorn Kittikong
Public Relations Officer
Public Relations Department
Bureau of General Administration
Office of the Higher Education Commission
Tel. 0 2610 5259
Fax. 0 2354 5603