รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 3 ปี 2556


 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญตรี ภาคปกติ โดยวิธีรับตรงรอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 รับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556