รับตรง 'กรณีพิเศษ' เภสัชศาสตร์ ม.รังสิต ปี 2556 จำนวน 15 คน


ม.รังสิตเปิดรับตรง 'กรณีพิเศษ' สาขาเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (หลักสูตร 6 ปี) รับสมัครถึง 20 พ.ค.นี้...
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) ประจำปีการศึกษา 2556 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รอบยื่นผลการสอบ O-NET, GAT, PAT 2 และ GPAX เป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา
- เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
- เป็นผู้มีผลการการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
- ต้องมีผลการสอบคะแนน O-NET, GAT และ PAT 2 ประจำปีการศึกษา 2556
(หากไม่มีไม่ให้ยื่นสมัคร) โดยนำมาคิดเกณฑ์ดังนี้ GPAX 2O%, ONET 30%,GAT 10%, PAT2 40%
กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2556
- ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสอบความถนัดทางวิชาชีพเภสัชศาสตร์ วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2556 เวลา 12.00 น. ที่ Website คณะเภสัชศาสตร์ http://rangsitpharmacy.com
- สอบสัมภาษณ์และสอบความถนัดทางวิชาชีพเภสัชศาสตร์ วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 น.
- จำนวนรับ ประมาณ 15 คน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้สมัคร)
- ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 น. โดยดูผลการสอบได้ที่ Website คณะเภสัชศาสตร์ http://rangsitpharmacy.com
- ลงทะเบียนนักศึกษา วันศุกร์ ที่ 24 – วันจันทร์ ที่27 พฤษภาคม 2556
ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02-9972222 ต่อ 1422 และ สำนักงานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 02-791-5500-01.