รับตรงรอบที่ 2 สาขาวิศวกรรมนาโน นานาชาติ จุฬาฯ 2556


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครและคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (รอบที่ 2) สาขาวิศวกรรมนาโน จำนวน 30 คน รับสมัคร 1-15 พฤษภาคม 2556

รายละเอียด  http://www.admissions.chula.ac.th/