อยากรู้ อยากเรียน : วิศวะซอฟแวร์และความรู้

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้สำคัญอย่างไร

วิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้ เป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่ชาญฉลาดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ศึกษาวิธีการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบดังกล่าว  ทั้งจากมุมมองของ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่เน้นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่  และจากมุมมองของ วิศวกรความรู้ ซึ่งเน้นกรรมวิธีการสร้าง  สกัดและจัดการกับความรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาล
หลักสูตร ออกแบบโดยมุ่งเน้นการฝึกฝนให้นิสิต นักศึกษาได้นำความรู้ ด้านทฤษฎีมาใช้ปฏิบัติจริง และเน้นการพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่อีกด้วย โดยการศึกษาจะศึกษาความรู้พื้นฐานด้าน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้ง  กระบวนการตั้งแต่การวิเคราะห์ออกแบบไปจนถึงขั้นตอนของการทดสอบ นอกจากนี้ยังศึกษาด้านวิศวกรรมความรู้  และมีวิชาเลือกด้านปัญญาประดิษฐ์และด้านวิศวกรรมความรู้ เช่น การทำเหมืองข้อมูล คลังข้อมูล และระบบช่วยตัดสินใจ เป็นต้น
ผู้ที่เหมาะกับสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ต้องเป็นคนที่..
..ชอบคิดวิเคราะห์ หาข้อดีข้อเสีย เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่
..ชอบความท้าทาย ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง
..ชอบคอมพิวเตอร์ ชอบเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โอกาสในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
ในโลกปัจจุบันที่ข้อมูลจำนวนมหาศาลถูกเชื่อมโยงเข้าหากันด้วยอินเตอร์เน็ต โอกาสด้านอาชีพของวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้นั้นกว้างอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดย ..

วิศวกรความรู้ นอกจากจะสร้างฐานความรู้จากข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจให้กับองค์กรแล้ว สำหรับผู้ที่ชอบความท้าทายอินเทอร์เน็ตก็ยังเป็นเหมือนทะเลข้อมูลดิบที่รอคอยการวิเคราะห์และสกัดมาเพื่อใช้ประโยชน์
วิศวกรซอฟต์แวร์ สามารถเข้าร่วมทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ในองค์กร หรือเริ่มต้นกิจการเพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ ที่อาจมีผู้เข้าใช้ได้จากทุกมุมโลกผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
มหาวิทยาลัยที่เปิด หลักสูตรปริญญาตรี วิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้ เช่น

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (หลักสูตรนานาชาติ)
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน)
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ปริญญาที่ได้รับ เช่น ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 


ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)
ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Software and Knowledge Engineering)
ชื่อย่อ : B.Eng. (Software and Knowledge Engineering)