รายชื่อ คณะที่ปรับสัดส่วนใหม่ Admsisions 2556


เห็นในเว็บไซต์ Dek-d.com บทควาท  http://www.dek-d.com/content/admissions/31661/   เรียบเรียงออกมาได้ดีมากเลยครับ เลยขอเอามาแบ่งปันกันให้ดู

กลุ่ม ที่ใช้ GAT น้อยลง จะมีโอกาสคะแนนลดลงนะครับ
ส่วนบางคณะ ที่ใช้ GAT เพิ่มขึ้น มีโอกาสที่จะทำให้คะแนนเพิ่มขึ้น เช่น  ปรัชญา มก ที่ปีก่อนใช้ GAT 40% PAT10%  และก็มี ม.ขอนแก่น มนุษย์ศาสตร์ นะครับ สาขาเหล่านี้ต้องระวัง คะแนนอาจจะขึ้นเยอะ
> จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะ/สาขาสัดส่วนเดิมสัดส่วนใหม่
คณะเภสัชศาสตร์GAT 20% PAT 2 30% GAT 10% PAT 2 40%
คณะครุศาสตร์ (เลือกสอบคณิตศาสตร์)GAT 20% PAT 5 30%GAT 10% PAT 1 20% PAT 5 20%
คณะครุศาสตร์ (เลือกสอบวิทยาศาสตร์)GAT 20% PAT 5 30%GAT 10% PAT 2 20% PAT 5 20%
คณะครุศาสตร์ (เลือกสอบภาษา)GAT 20% PAT 5 30%GAT 10% PAT 5 20%PAT 7 20%
คณะอักษรศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะรัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์)GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
คณะนิเทศศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะนิเทศศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์)GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%


  
 > มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ/สาขาสัดส่วนเดิมสัดส่วนใหม่
คณะเกษตร (ทุกสาขา บางเขน,กำแพงแสน)GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะประมง และ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา (ประมง) กำแพงแสนGAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะมนุษยศาสตร์ (ปรัญชาและศาสนา)GAT 40% PAT 1 10%GAT 50%
คณะมนุษยศาสตร์
(สาขาฝรั่งเศส,เยอรมัน,ญี่ปุ่น,จีน)
GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
คณะมนุษยศาสตร์ (การท่องเที่ยว - เลือกสอบภาษา)GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
คณะมนุษยศาสตร์ (สื่อสารมวลชน)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะมนุษยศาสตร์
(สื่อสารมวลชน เลือกสอบภาษา รูปแบบที่ 2)
GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
คณะวนศาสตร์GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะสังคมศาสตร์
(เลือกสอบคณิต ภาคปกติและภาคพิเศษ)
- สาขาประวัติศาสตร์
- นิติศาสตร์
GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะสังคมศาสตร์
(เลือกสอบภาษา ภาคปกติและภาคพิเศษ)
- สาขาประวัติศาสตร์     
- สาขาการปกครอง    
- สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
- สาขาบริหารงานยุติธรรมฯ
- สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- นิติศาสตร์
GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
คณะสังคมศาสตร์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - เลือกสอบคณิต)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะสังคมศาสตร์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - เลือกสอบภาษา)GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ การจัดการเรียนรู้
(แบบที่ 1) สาขาคณิตศาสตร์
-GAT 10% PAT 5 20%
         PAT 1 20%          
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ การจัดการเรียนรู้
(แบบที่ 2) สาขาวิทยาศาสตร์
-GAT 10% PAT 5 20%
PAT 2 20%
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(วิทยาการคอมพิวเตอร์ กำแพงแสน ภาคปกติและภาคพิเศษ)
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ กำแพงแสน ภาคปกติและภาคพิเศษ)
GAT 50%GAT 30% PAT 1 20%
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แบบที่ 2
(ภาษาอังกฤษ กำแพงแสน ภาคปกติและภาคพิเศษ)
- GAT 30% PAT 7 20%
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(เทคโนโลยีสารสนเทศ กำแพงแสน ภาคปกติและภาคพิเศษ)
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
(คณิตศาสตร์ประยุกต์ กำแพงแสน)
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ แบบที่ 2
(การจัดการโรงแรมฯ กำแพงแสน ภาคปกติและภาคพิเศษ)
-GAT 40% PAT 7 10%
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
(สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) สกลนคร
GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
(ภาษาอังกฤษ) สกลนคร
-GAT 30% PAT 7 20%
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (การเงิน) สกลนคร-GAT 30% PAT 1 20% > มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะ/สาขา สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
คณะเภสัชศาสตร์GAT 20% PAT 2 30%GAT 10% PAT 2 40%
คณะเกษตรศาสตร์GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20%GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)GAT 20% PAT 5 30%GAT 10% PAT 5 20%
PAT 2 20%
คณะศึกษาศาสตร์ (คณิตศาสตร์ศึกษา)GAT 20% PAT 5 30%GAT 10% PAT 5 20%
PAT 1 20%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (ภาษาฝรั่งเศส)GAT 40% PAT 7.1 10%GAT 30% PAT 7.1 20%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (รูปแบบที่ 1)
- สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาภาษาสเปน
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาพัฒนาสังคม
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
GAT 40% PAT 1 10% GAT 50%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (รูปแบบที่ 2)
- สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาภาษาสเปน
- สาขาวิชาภาษาไทย
- สาขาวิชาพัฒนาสังคม
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
คณะวิทยาการจัดการ
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
-GAT 50%
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดุริยางคศิลป์
- แขนงวิชาดนตรีตะวันตก
- แขนงวิชาดนตรีไทย
- แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง
- แขนงวิชานาฏศิลป์
-GAT 10%    PAT 6 40%
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หนองคาย
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ประมง) หนองคายGAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20%GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%  
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (อุตสาหกรรมเกษตร) หนองคายGAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20%GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%
คณะสังคมศาสตร์ฯ (นิติศาสตร์ พื้นฐานวิทย์) หนองคายGAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะสังคมศาสตร์ฯ (นิติศาสตร์ พื้นฐานศิลป์ แบบ 2) หนองคายGAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (เลือกสอบภาษา)
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
- สาขาวิชาการจัดการคลัง
GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (การจัดการงานช่างและผังเมือง)- GAT 50%
วิทยาลัยนานาชาติ
- สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก
- สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
วิทยาลัยนานาชาติ (รูปแบบที่ 2)
- สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก
- สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%

  

 > มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะ/สาขา สัดส่วนเดิมสัดส่วนใหม่
คณะเภสัชศาสตร์GAT 20% PAT 2 30%GAT 10% PAT 2 40%
คณะรัฐศาสตร์ฯ (พื้นฐานวิทย์)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะรัฐศาสตร์ฯ (พื้นฐานศิลป์)GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์)
ภาคปกติและภาคพิเศษ
GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์)
ภาคปกติและภาคพิเศษ
GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
คณะศึกษาศาสตร์ (ศิลปศึกษา)GAT 20% PAT 5 30%GAT 10% PAT 5 20% PAT 6 20%
คณะมนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ พื้นฐานวิทย์)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะมนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาภาษา สอบภาษา)GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
คณะการสื่อสารมวลชน (พื้นฐานวิทย์)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะการสื่อสารมวลชน (เลือกสอบภาษา)GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (วิทย์)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   นานาชาติ (วิทย์)-GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นานาชาติ
GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
(สาขาวิชาแอนนิเมชั่น รูปแบบที่ 1)
GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
(สาขาวิชาแอนนิเมชั่น รูปแบบที่ 2)
GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
-GAT 30% PAT 1 20%
> มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะ/สาขาสัดส่วนเดิมสัดส่วนใหม่
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะเทคโนโลยีการพัฒนาชุมชน                 GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30% > มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ/สาขาสัดส่วนเดิมสัดส่วนใหม่
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
GAT 20% PAT 5 30%GAT 10% PAT 5 20%
PAT 3 20%
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
GAT 20% PAT 5 30%GAT 10% PAT 5 20%
PAT 1 20%
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20% > มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/สาขาสัดส่วนเดิมสัดส่วนใหม่
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
สาขาวิชาการออกแบบสำนักงานอัตโนมัติและการจัดการธุรกิจ
-GAT 30% PAT 1 20%
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (ปราจีนบุรี)
**ยกเว้นสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
คณะอุตสาหกรรมเกษตรGAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30% > มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะ/สาขาสัดส่วนเดิมสัดส่วนใหม่
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรGAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (เทคโนโลยีสารสนเทศ)GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%

 > มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ/สาขาสัดส่วนเดิมสัดส่วนใหม่
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) รังสิต และ ลำปางGAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์) รังสิต และ ลำปางGAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
คณะรัฐศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์) ทุกสาขาGAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะรัฐศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์) ทุกสาขาGAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
คณะศิลปศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์)GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะศิลปศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์)GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน (พื้นฐานศิลป์)GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
คณะเภสัชศาสตร์-GAT 10% PAT 2 40%
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร (SIIT) นานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิริธร (SIIT) นานาชาติ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 30% PAT 1 20%
 > มหาวิทยาลัยนครพนม
คณะ/สาขาสัดส่วนเดิมสัดส่วนใหม่
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- สาขาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะวิทยาการการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะวิทยาการการจัดการและเทคโนโลยี สารสนเทศ
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)                        
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2  20%     
คณะเกษตรและเทคโนโลยี GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%       
 > มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
คณะ/สาขาสัดส่วนเดิมสัดส่วนใหม่
คณะเกษตรศาสตร์GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะวิทยาการจัดการ
- สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
-GAT 30% PAT 1 20%
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)- GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30% > มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะ/สาขาสัดส่วนเดิมสัดส่วนใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- สาขาวิชาภาษาจีน
- สาขาวิชาญี่ปุ่น
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ (นิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทย์)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30% GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
คณะสาธารณะสุขศาสตร์
(สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
- GAT 20% PAT 2 30%
คณะศึกษาศาสตร์
- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
- สาขาวิชาการสอนปฐมวัย
- สาขาวิชาการสอนศิลปะ
-GAT 20% PAT 5 30%
คณะศึกษาศาสตร์ (โครงการผลิคครูนานาชาติ)
- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาการสอนเคมี
- สาขาวิชาการสอนชีววิทยา
- สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์
- สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ
-GAT 20% PAT 5 30%
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
- สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา  
- สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา
GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
วิทยาลัยนานาชาติ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
- GAT 30% PAT 1 20%
วิทยาลัยนานาชาติ
- กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติ
- กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ
- กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ
  GAT 50%
คณะสหเวชศาสตร์ (สาขาวิชากายภาพบำบัด)GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%GAT 20% PAT 2 30%
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (จันทบุรี)
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (จันทบุรี)
- สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 
GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20%GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%
คณะอัญมณี
(สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ)
GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สระแก้ว)
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สระแก้ว)
- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์
GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20%GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%
 > มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะ/สาขา สัดส่วนเดิม สัดส่วนใหม่
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยกรธรรมชาติ GAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20% GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สาขาวิชาเทคโนโลยีการคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่)-GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%
   
คณะแพทยศาสตร์
- สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน
-GAT 20% PAT 2 30%
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
- สาขาวิชาการสื่อสารใหม่
GAT 40% PAT 1 10%GAT 50%
 > มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะ/สาขา สัดส่วนเดิมสัดส่วนใหม่
คณะเภสัชศาสตร์                            GAT 20% PAT 2 30%GAT 10% PAT 2 40%
คณะเทคโนโลยีGAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะสัตวแพทยศาสตร์GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 20% PAT 2 30%
คณะวิทยาการสารสนเทศ
- สาขาวิชาสื่อนฤมิต
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยา)GAT 40% PAT 1 10%GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
 > มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะ/สาขา สัดส่วนเดิมสัดส่วนใหม่
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
 (สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์)
GAT 40% PAT 1 10% GAT 30% PAT 1 20%
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
(ความผิดปกติของการสื่อความหมาย)
GAT 30% PAT 2 20%GAT 20% PAT 2 30%
คณะเภสัชศาสตร์GAT 20% PAT 2 30%GAT 10% PAT 2 40%
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
 > มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะ/สาขา สัดส่วนเดิมสัดส่วนใหม่
คณะผลิตกรรมการเกษตรGAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
(สัตวศาสตร์)
GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะเทคโนโลยีประมงและทรัพยากรทางน้ำ
(ประมง)
GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะบริหารธุรกิจ
(ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
(สื่อสารดิจิทัล)
GAT 40% PAT 1 10%GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
- สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพืช
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจGAT 30% PAT 2 20%GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  
- สาขาวิชาการประมง
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
 > มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะ/สาขา สัดส่วนเดิมสัดส่วนใหม่
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ภาษาจีนธุรกิจ แบบ 2)GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (เน้นภาษาและวัฒนธรรมจีน)
แบบที่ 1
แบบที่ 2


-
-


GAT 50%
GAT 30% PAT 7 20%
สำนักวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- การจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
- การจัดการธุรกิจการบิน (ปฏิบัติการทางการบิน)
-GAT 30% PAT 1 20%
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศGAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรGAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20%GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%
 > มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณะ/สาขาสัดส่วนเดิมสัดส่วนใหม่
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (นิเทศศาสตร์)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรGAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์GAT 20% PAT 2 30%GAT 10% PAT 2 40%
 > มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะ/สาขาสัดส่วนเดิมสัดส่วนใหม่
คณะเภสัชศาสตร์GAT 20% PAT 2 30%GAT 10% PAT 2 40%
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
(เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร)
 GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะมนุษยศาสตร์ (ปรัชญาและศาสนา พื้นฐานวิทย์)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะมนุษยศาสตร์
-สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (พื้นฐานศิลป์)
-สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (พื้นฐานศิลป์)
-สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พื้นฐานศิลป์ แบบ 1)
-สาขาวิชาภาษาตะวันออก (เอกจีน)
-สาขาวิชาภาษาตะวันออก (เอกญี่ปุ่น)
GAT 40% PAT 7 10% GAT 30% PAT 7 20%
คณะสังคมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะสังคมศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์)
- สาขาวิชารัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง
- สาขาวิชารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%

 > มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะ/สาขาสัดส่วนเดิมสัดส่วนใหม่
คณะโบราณคดี (ภาษาฝรั่งเศส)                           GAT 40% PAT 7.1 10%GAT 30% PAT 7.1 20%
คณะอักษรศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะอักษรศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์)GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
คณะศึกษาศาสตร์
(การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)
 GAT 20% PAT 5 30%GAT 10% PAT 5 20%
PAT 7.4 20%
คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยา)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะเภสัชศาสตร์GAT 20% PAT 2 30%GAT 10% PAT 2 40%
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรGAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ
- การออกแบบเกม
- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
GAT 10% PAT 1 20%
PAT 2 20%
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์)
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์ แบบ 2)

GAT 40% PAT 1 10%
GAT 40% PAT 7 10%

GAT 30% PAT 1 20%
GAT 30% PAT 7 20%

 > มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
คณะ/สาขาสัดส่วนเดิมสัดส่วนใหม่
คณะเภสัชศาสตร์GAT 20% PAT 2 30%GAT 10% PAT 2 40%
คณะทรัพยากรธรรมชาติGAT 20% PAT 1 10% PAT 2 20%GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%
คณะวิทยาการจัดการ (อุตสาหกรรมไมซ์)        -GAT 30% PAT 1 20%
คณะวิทยาการจัดการ รัฐประศาสนศาสตร์
(พื้นฐานวิทย์)                              
GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (ดิจิทัลมีเดีย แบบ 1)GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (ดิจิทัลมีเดีย แบบ 2)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะวิทยาศาสตร์ ปัตตานี (วิทยาศาสตร์นิเทศ)-GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปัตตานี (ภาษาจีน)GAT 40% PAT 7.4 10%GAT 30% PAT 7.4 20%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปัตตานี (ภาษาอาหรับ)GAT 40% PAT 7 10%GAT 50%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปัตตานี (ภาษาฝรั่งเศส)GAT 40% PAT 7.1 10%GAT 30% PAT 7.1 20%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปัตตานี
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์การพัฒนา)
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐกิจอาเซียน)
GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปัตตานี (การจัดการสารสนเทศ)GAT 40% PAT 1 10%GAT 50%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปัตตานี (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
- เลือกสอบคณิต
- เลือกสอบภาษา


GAT 40% PAT 1 10%
GAT 40% PAT 7 10%


GAT 30% PAT 1 20%
GAT 30% PAT 7 20%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปัตตานี (พัฒนาสังคม)GAT 40% PAT 1 10%GAT 50%
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ปัตตานี (สังคมสงเคราะห์)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
วิทยาลัยอิสลามศึกษา (เศรษฐศาสตร์ฯ)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี (นิเทศศาสตร์)
- เลือกสอบคณิต
- เลือกสอบภาษา

GAT 40% PAT 1 10%
GAT 40% PAT 7 10%

GAT 30% PAT 1 20%
GAT 30% PAT 7 20%
คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี (นวัตกรรมการออกแบบฯ)
- เลือกสอบคณิต
- เลือกสอบภาษา


GAT 40% PAT 1 10%
GAT 40% PAT 7 10%


GAT 30% PAT 1 20%
GAT 30% PAT 7 20%
คณะวิทยาการสื่อสาร ปัตตานี (เทคโนโลยีสารสนเทศฯ)GAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
คณะรัฐศาสตร์ ปัตตานี
- เลือกสอบคณิต
- เลือกสอบภาษา

GAT 40% PAT 1 10%
GAT 40% PAT 7 10%

GAT 30% PAT 1 20%
GAT 30% PAT 7 20%
คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต วิเทศธุรกิจ (สอบจีน)GAT 40% PAT 7.4 10%GAT 30% PAT 7.4 20%
คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต จีนธุรกิจ (เลือกสอบจีน)GAT 40% PAT 7.4 10%GAT 30% PAT 7.4 20%
คณะเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภูเก็ตGAT 10% PAT 1 10% PAT 2 30%GAT 10% PAT 1 20% PAT 2 20%
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
(การจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ พื้นฐานวิทย์)
GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
> มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/สาขาสัดส่วนเดิมสัดส่วนใหม่
คณะเภสัชศาสตร์GAT 20% PAT 2 30%GAT 10% PAT 2 40%
คณะเกษตรศาสตร์GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- สาขาวิชาชีววิทยา
- GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะนิติศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์)GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
คณะรัฐศาสตร์ (พื้นฐานวิทย์)GAT 40% PAT 1 10%GAT 30% PAT 1 20%
คณะรัฐศาสตร์ (พื้นฐานศิลป์)                  GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
> สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ/สาขาสัดส่วนเดิมสัดส่วนใหม่
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น)GAT 40% PAT 7 10%GAT 30% PAT 7 20%
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ครุศาสตร์วิศวกรรม)GAT 20% PAT 5 30%GAT 10% PAT 3 20%
PAT 5 20%
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ครุศาสตร์เกษตร)GAT 20% PAT 5 30%GAT 10% PAT 2 20%
PAT 5 20%
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- สาขาการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
- ครุศาสตร์การออกแบบ
GAT 20% PAT 5 30%GAT 10% PAT 4 20%
PAT 5 20%
คณะเทคโนโลยีการเกษตรGAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
คณะอุตสาหกรรมการเกษตรGAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%
วิทยาเขตชุมพร
- วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
- สัตวศาสตร์
- พืชสวน
GAT 20% PAT 1 10%
PAT 2 20%
GAT 10% PAT 1 10%
PAT 2 30%