รับตรง โรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2556


ด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด   ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่สาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2556
ระยะเวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษา จำนวน 100 คน แยกเป็นเพศชาย 60 คน และเพศหญิง 40 คน ทั้งนี้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดในอัตราเงินเดือน 10,150 บาท
เปิดรับสมัคร 18 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2556
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.thailandpost.com/