โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ. 2556


UploadImage


รับตรง อินเดียศึกษา หลักสูตรนานาชาติ   
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

รับจำนวน   80   คน
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
    - IELTS ระดับ 4.0 ขึ้นไป
    - TOEFL  97 คะแนนขึ้นไป
    - PBT 400 คะแนนขึ้นไป
    - IBT 32 คะแนนขึ้นไป
    - TU-GET 400 คะแนนขึ้นไป
 
เกณฑ์ในการคัดเลือก
- สอบเขียนเรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอินเดียศึกษา  90%
- สอบสัมภาษณ์  10%

กำหนดการ

- รับสมัคร 18 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  3 มิถุนายน 2556
- สอบข้อเขียน  7 มิถุนายน 2556 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  14 มิถุนายน 2556
- สอบสัมภาษณ์ 19 มิถุนายน 2556
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 24 มิถุนายน 2556
 

ที่มา : http://www.pbic.tu.ac.th/main/เอกสารประกอบข่าว :