รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.นเรศวร 2556 ถึง 30 เมษายน


ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ณ งานบริการการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนหนองอ้อ) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5596-8585 หรือ
0-5596-8575  
ระเบียบการ http://www.nuic.nu.ac.th/announce/005.pdf