รับตรง แพทยศาสตร์ รอบ 2 ม.สยาม ปีการศึกษา 2556


การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รอบ 2 ปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัคร 16-30 เมษายน 2556

คุณสมบัติ
- ม.6 (แผนการเรียน ม.ปลายเน้นวิทยาศาสตร์)
- ไม่มีโรคร้ายแรง หรือผิดปกติทางการได้ยิน และสายตา
เกณฑ์การพิจารณา
- คะแนน O-NET 5 วิชา (คะแนนรวมต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)
- คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา (จัดสอบโดย สทศ.) ค่าน้ำหนัก 70%
- คะแนนวิชาเฉพาะแพทย์ (จัดสอบโดย กสพท.) ค่าน้ำหนัก 30%
ค่าสมัคร 500 บาท