ฉลอง 100 ปีวิศวะจุฬาฯให้เรียน EP ฟรี


รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่คณะวิศวะ จุฬาฯ ครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ ทางคณะได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ
เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา อาทิ ปีการศึกษา 2556 โดยเปิดห้องเรียนภาษาอังกฤษ ทุกเย็นหลังเลิกเรียนเพื่อให้นักศึกษาไทยได้เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ และหากใครลงเรียนครบ 100 ชม. และต้องการไปสอบภาษาอังกฤษโทเฟล ถ้าสอบ ได้ 550 คะแนน ทางคณะจะออกเงินค่าสอบให้ทั้งหมด ส่วนในปีการศึกษา 2557 ทางคณะมีโครงการจะเปิดหลักสูตร English Program เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรภาษาไทยปกติได้มีโอกาสเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ทั้งหมด โดย ที่นักศึกษาเสียค่าเทอมตามหลักสูตรปกติ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือค่าเทอมเช่นเดียวกับนัก ศึกษาหลักสูตรอินเตอร์ ถือเป็นการเตรียมพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา เป็นต้น.