รับตรง เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (EEBA) ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 2 2556


รับตรง เศรษฐศาสตร์การประกอบการ (EEBA) ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกาา  2556 รับสมัคร 27 มีนาคม 2556 ถึง 25 เมษายน 2556

EEBA Admission 2013 Round 2

Application PeriodMar 27,13 – April 25,13
Application by Post PeriodMar 27,13 – April 25,13
Announcement of Applicant Eligible interviewMay 2,13 @ 04:00 p.m.
Interview ProcessMay 7-9 ,13 @ 09:00 a.m. - 04:00 p.m.
Announcement of Interview ResultsMay 16, 13 @ 04:00 p.m.
Report for studiesMay 20,13 @ 09:00 a.m. - 04:00 p.m.
Placement Test23 May @ 09:00 a.m. - 04:00 p.m.
Study for Basic Courses AdjustmentJune - July
New Student Orientation 2013TBA @ 09:00 a.m. - 12:30 p.m.
First SemesterAugust 19,13
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย
- สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่าโดยมี GPAณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.75 และ
-  มีผลคะแนน GAT 85 (Part 2ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน และ PAT 71 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน และ
-  มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 รายละเอียดตามหมายเหตุท้ายเอกสาร
กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
- สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามระบบการศึกษาของโรงเรียนนั้น (เช่น มัธยมศึกษาปีที่ 6, เกรด 12, ปี 12) โดยมี GPAณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.75 ทั้งนี้ต้องมีจดหมายรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก กระทรวงศึกษาธิการ และ
- มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL Score500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL Score      แบบ IBT 61 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS Score 5.5 คะแนนขึ้นไป หรือ CU-TEP 500 คะแนน     ขึ้นไป หรือ SAT (Critical Reading) 350 คะแนนขึ้นไป หรือ TU-GET 500 คะแนนขึ้นไป  และ
- มีคะแนน GPAX วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแต่ละวิชาและ
- มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 รายละเอียดตามหมายเหตุท้ายเอกสาร