กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ ชั้นประทวน/สัญญาบัตร ปี 2556กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 125 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัคร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
 • เป็นบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ทหารกองหนน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 และ มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2521 ถึง 31 กรกฎาคม 2538) มีอายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับผู้สมัครสอบตำแหน่งนายทหารประทวน (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2525 ถึง 31 กรกฎาคม 2537) เว้นผู้ที่สมัครในกลุ่มงานพลขับรถยนต์ รหัส1406,1407 และกลุ่มงานช่างยนต์ รหัส 1708 จะต้องมีอายุ 22 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2525 ถึง 31 กรกฎาคม 2533)
 • ไม่เป็นผู้ถูกเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2556
 • เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่งที่จะสมัครสอบ
 • มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาตไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารและไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร
 • ผู้สมัครสอบต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซ.ม. 
 • สำหรับกลุ่มงานพลขับรถ (รหัส3012) ต้องไม่มีลักษณะตาบอดสี
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดฐานลหุโทษหรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
 • ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
 • ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
 • สำหรับนายทหารประทวน ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือพนักงานราชการในสังกัดของส่วนราชการ กระทรวงกลาโหม ที่สมัครสอบจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด (ให้นำหลักฐานมาประกอบการรายงานตัวในรอบสุดท้าย)
การสมัครสอบ
เปิดจำหน่ายคู่มือแนะนำการสอบคัดเลือกพร้อมใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 19 เมษายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กรมสารบรรณทหาร (อาคาร 4) กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลีกสี่ กรุงเทพฯ และ
ตั้งแต่วันที่ 22-28 เมษายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. ถึงวันที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย  ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
วิธีการรับสมัครสอบ 
การสมัครด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ 22-28 เมษายน 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 1. ผู้สมัครสอบต้องอ่านและพิจารณาคู่มือแนะนำการสอบคัดเลือกโดยละเอียดให้ เข้าใจเสียก่อน พร้อมทั้งเตรียมหลักฐานต่าง ๆ ที่กรรมการรับสมัครต้องการให้พร้อม และติดต่อกับหน่วยรับสมัครด้วยตนเอง
 2. เขียนใบสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องและชัดเจน ตามตัวอย่างการเขียนใบสมัครที่ติดไว้ที่สถานที่รับสมัคร
 3. เขียนชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครไว้หลังรูปถ่ายทั้ง 3 รูป
 4. ติดรูปถ่าย 1 รูป ในใบสมัคร และติดรูปถ่ายที่เหลืออีก 2 รูป ที่บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบที่คณะกรรมการรับสมัครจะแจกให้
 5. ยื่นหลักฐาน พร้อมใบสมัครต่อกรรมการรับสมัคร ชำระเงินค่าสมัครตามที่กำหนด
การสมัครทางอินเตอร์เน็ต
สามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 1-28 เมษายน 2556  ทางเว็บไซต์ www.rtarf.mi.th  หรือhttp://application.rtarf.mi.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม การจำหน่ายคู่มือแนะนำการสอบ และการรับสมัครสอบ กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ โทร. 02 572 1826 หรือ 02 575 6359
รายละเอียดเพิ่มเติม http://application.rtarf.mi.th/