สอบตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคปกติ ม.บูรพา 2556


การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือกตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)
เปิดรับสมัคร 1-30 เมษายน 2556