รับตรง สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน 2556


ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อใน โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

รายละเอียดการรับสมัคร

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคการเรียน (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.25
 • มีการทดสอบการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (O-NET และ  GAT/PAT)
 • ต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษของสาขาอื่นในคณะสังคมศาสตร์
 • ต้องไม่เป็นผู้พิการทางสายตา หรือตาบอดสี
 • เป็นผู้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา
     จำนวน 100 คน โดยระบบรับตรง สมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
3. เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา
     3.1 พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและค่าร้อยละของผลทดสอบวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  (องค์กรมหาชน) และวิธีการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร้อยละ 20
ผลการทดสอบ O-NET (รหัสวิชา 01-08) ร้อยละ 30
ผลการทดสอบ GAT (รหัสวิชา 85) ร้อยละ 20
ผลการทดสอบ PAT1 (รหัสวิชา 71) ร้อยละ 10
ผลการทดสอบ PAT2 (รหัสวิชา 72)ร้อยละ 20

3.2 วิธีการสอบสัมภาษณ์
รายชื่อที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา จะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์

3.3 คะแนนวิชาที่ต้องใช้ในการประกอบการสมัคร
1. ผลสอบ O-net ที่ใช้ประกอบการสมัคร ใช้ทุกวิชา
2. ผลสอบ GAT 85 ความถนัดทั่วไป
3. คะแนน PAT 71 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และ PAT72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์   
*** คะแนน O-net ห้ามใช้คะแนนที่หมดอายุ และคะแนน GAT/PAT ห้ามใช้คะแนนต่ำกว่าปี พ.ศ.2552 ***                                                     
4. วิธีการรับสมัคร และ ค่าธรรมเนียม
       สมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น และส่งใบสมัครพร้อมกับเอกสารต่างๆ ด้วยตนเองในวันสอบสัมภาษณ์ โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบระบบออนไลน์ จำนวน  400 บาท
5. ขั้นตอนการรับสมัคร
          1. กรอกข้อมูลใบสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ ให้ครบถ้วนและตรงตามความจริง
          2. พิมพ์ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยและใบแจ้งชำระเงิน
          3. นำใบแจ้งชำระเงินไปชำระค่าธรรมเนียมการสมัครออนไลน์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
          4. ตรวจสอบสถานะการสมัคร
          5. รอประกาศรายชื่อเรียกสอบสัมภาษณ์
          6. ตรวจสอบสถานะการสมัครอีกครั้งเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์
          7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
          8. นำหลักฐานการสมัครทั้งหมด ตัวจริงพร้อมสำเนามาในวันสอบสัมภาษณ์
*******  เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ (ห้ามหาย) หากมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ให้เตรียมหลักฐานการชำระเงินนี้มาด้วย
*******กรณีกรอกข้อมูลในการสมัครและส่งหลักฐานในวันสอบสัมภาษณ์ที่เป็นเท็จหรือไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์จะถูกตัดสิทธิการสอบสัมภาษณ์และเรียกตัวสำรองเข้าสอบแทนทันที

6. หลักฐานการสมัคร
     เอกสารต่างๆ ที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์มีดังนี้
 • ใบสมัคร
 • สำเนาเอกสารการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก
 • รูปถ่ายสี หรือ ขาวดำ ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 • ต้นฉบับและสำเนาหลักฐานการศึกษา (รบ.) จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
 • ต้นฉบับและสำเนาผลการวัดความรู้ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (O-NET และ GAT/PAT) จำนวน 1 ชุด (พร้อมระบุ รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สทศ.)
                    *** ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกชุดให้เรียบร้อยก่อนนำส่งมาทางโครงการฯ
7. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
     อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประมาณ ภาคการศึกษาละ 36,500 บาท ประกอบด้วย
 • ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 3,700 บาท
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะ ภาคการศึกษาละ 5,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษภาควิชา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมพิเศษของโครงการ ภาคการศึกษาละ 1,300 บาท
 • ค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
 • อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์จัดการโครงการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
รายละเอียดเพิ่มเติม 0-2561-3480, 0-2561-3484 ต่อ 901-904 หรือ http://www.geo.soc.ku.ac.th