Update โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) พระนครเหนือ 2556


การรับนักศึกษาเข้าศึกษาโครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2556

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีวุฒิ ม.6 ดังนี้
1. ผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน
ไม่น้อยกว่า 3.00
2. ผู้สมัครที่จบ ม.6 แล้ว ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.6 ไม่น้อยกว่า 3.00

 ดูรายละเอียด