วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ แจ้งเปลี่ยนวันรับสมัครเรียนพยาบาลศาสตร์UploadImage

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ แจ้งขอเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครด้วยตนเอง จากวันที่ 18-28 มีนาคม 2556 เป็น วันที่ 18-22 มีนาคม 2556  

สามารถสมัครด้วยตนเอง (ในเวลาราชการ) ได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 171/2 หมู่2 ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร.02 534 8159, โทรสาร  02 534 5168 


การเปิดรับสมัครปี 2556

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2556
 
วันที่รับสมัคร
 
14 มกราคม 2556 - 22 มีนาคม 2556 ดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต
 
18 - 22 มีนาคม 2556 สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 
คุณสมบัติผู้สมัคร 
 
- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรืออยู่ในระหว่างรอผลการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว
 
- เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี
 
- มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ยกเว้นถ้าบิดารับราชการทหารซึ่งมี สัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
 
- มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมต่อการให้บริการ น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 65กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155ซ.ม.
 
- มีความประพฤติดี ไม่ผิดกฎหมาย ไม่บกพร่องทางศีลธรรม
 
- ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็น อุปสรรคต่อการเรียน
 
- คะแนนวิชาการ คิดจากคะแนนรวมจาก GPAX, GAT, PAT2และ O-NET 8กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รหัส 01-06)
 
ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษาระเบียบการการสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.nc.rtaf.mi.th/   
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 171/2ม.2แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 
 
โทรศัพท์  0 2534 8159 0 2534 2648