เผยยอดรับแอดมิชชันปี 56 ถึง 1.15 แสนคนจาก 90 สถาบันยอดรับแอดมิชชันปี 2556 จำนวน 1.15 แสนคน จาก 90 สถาบัน เริ่มจำหน่ายใบสมัคร 4-21 เม.ย.นี้ ประธาน ทปอ.รับยอดลดลงกว่าปีที่ผ่านมาที่มียอดรับ 1.4 แสนคน
       

       ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม ทปอ.เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจำนวนรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอดมิชชัน) ประจำปี 2556 โดยปีนี้มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 90 สถาบัน จำนวนรับนักศึกษา 115,529 คน ซึ่งถือว่าลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่รับประมาณ 140,000 คน จาก 94 สถาบัน โดยจำนวนรับนักศึกษา ดังนี้ 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2,502 คน 2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9,415 คน 3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,961 คน 4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,619 คน 5.มหาวิทยาลัยทักษิณ 844 คน 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 826 คน 7.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2,219 คน 8.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 787 คน 9.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3,581 คน 10.มหาวิทยาลัยนครพนม 540 คน 11.มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์155 คน 12.มหาวิทยาลัยนเรศวร 2,568 คน 13.มหาวิทยาลัยบูรพา 4,358 คน 14. มหาวิทยาลัยพะเยา 2,580 คน 15.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2,117 คน 16.มหาวิทยาลัยมหิดล 1,227 คน 17.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4,182 คน 18.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1,295 คน 19.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1,490 คน 20.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1,996 คน

 
ภาพประกอบข่าวจากอินเทอร์เน็ต
       21.มหาวิทยาลัยศิลปากร 2,893 คน 22.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3,523 คน 23. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1,088 คน 24.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1,930 คน 25.สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 200 คน 26.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 880 คน 27.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 970 คน 28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1,249 คน 29.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 207 คน 30.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 245 คน 31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 965 คน 32.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 110 คน 33.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 960 คน 34.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 731 คน 35.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 180 คน 36. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 915 คน 37.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 80 คน 38. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 1,830 คน 39.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 800 คน 40. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2,711 คน
      
       41.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 265 คน 42.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 420 คน 43.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 685 คน 44.มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 800 คน 45. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 620 คน 46.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 227 คน 47. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1,195 คน 48.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 865 คน 49.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1,586 คน 50.มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 380 คน 51.มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 40 คน 52.วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 28 คน 53.วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย 50 คน 54.สถาบันการพลศึกษา 1,608 คน 55. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1,580 คน 56.มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 800 คน 57.มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2,870 คน 58.มหาวิทยาลัยเกริก 2,345 คน 59.มหาวิทยาลัยคริสเตียน 850 คน 60.มหาวิทยาลัยชินวัตร 200 คน
      
       61.มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 440 คน 62.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 240 คน 63.มหาวิทยาลัยธนบุรี 490 คน 64.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 800 คน 65.มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 1,720 คน 66.มหาวิทยาลัยเนชั่น 240 คน 67.มหาวิทยาลัยพายัพ 1,435 คน 68.มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 530 คน 69.มหาวิทยาลัยภาคกลาง 800 คน 70.มหาวิทยาลัยรังสิต 3,840 คน 71.มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 1,020 คน 72.มหาวิทยาลัยราชธานี 610 คน 73.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 685 คน 74.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 790 คน 75.มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1,170 คน 76.มหาวิทยาลัยสยาม 1,480 คน 77.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 3,765 คน 78.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2,320 คน 79.มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 880 คน 80.มหาวิทยาลัยเอเชียน 220 คน 81.สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์350 คน 82.สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 400 คน 83.วิทยาลัยเชียงราย 320 คน 84.วิทยาลัยดุสิตธานี 240 คน 85.วิทยาลัยตาปี 400 คน 86.วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ 360 คน 87.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 240 คน 88.วิทยาลัยนครราชสีมา 610 คน 89.วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 810 คน และ 90.วิทยาลัยสันตพล 1,190 คน
      
       สำหรับปฏิทินการคัดเลือกแอดมิชชันกลาง ประจำปี 2556 มีดังนี้ จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ วันที่ 4-21 เม.ย.2556 ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ภูมิภาค รับสมัคร วันที่ 11-21 เม.ย.2556 ทาง www.cuas.or.th ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 11-23 เม.ย.2556 ชำระผ่านธนาคาร หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร วันที่ 12-26 เม.ย.2556 www.cuas.or.th ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว วันที่ 12-26 เม.ย.2556 ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-5155-6 ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯ และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง วันที่ 28-30 เม.ย.2556 www.cuas.or.th ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 9 พ.ค.2556 www.cuas.or.th สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 15-17 พ.ค.2556 มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 22 พ.ค.2556 www.cuas.or.th