4 - 21 เม.ย. ขายใบสมัครแอดมิชชั่นส์UploadImage

          ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ในการประชุม ทปอ. มีมติเห้นชอบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอดมิชชั่นส์) ประจำปี 2556 มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 90 แห่ง จำนวนรับนักศึกษา 115,529 คน โดยจำนวนรับนักศึกษาเช่น 1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2,502 คน 2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 9,415 คน 3.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,961 คน 4.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2,619 คน 5.มหาวิทยาลัยทักษิณ 844 คน เป็นต้น


          สำหรับปฏิทินการคัดเลือกแอดมิชชั่นส์กลาง ประจำปี 2556 จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ วันที่ 4-21 เมษายน ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ภูมิภาค

รับสมัคร วันที่ 11-21 เมษายน ทาง 
www.cuas.or.th
ชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 11-23 เมษายน ชำระผ่านธนาคาร หรือที่ทำการไปรษณีย์ไทย ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร วันที่ 12-26 เมษายน ทาง 
www.cuas.or.th
ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว วันที่ 12-26 เมษายน ทางโทรสาร 0-2354-5155-6
ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯ และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นส์กลาง วันที่ 28-30 เมษายนทาง 
www.cuas.or.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 9 พฤษภาคม ทาง 
www.cuas.or.th
สอบสัมภาษณ์และ ตรวจร่างกาย วันที่ 15-17 พฤษภาคม มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา ที่สอบได้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 22 พฤษภาคม ทาง 
www.cuas.or.th


ที่มา: คมชัดลึก