สพฐ.เปิดจำนวนรับนักเรียนชั้นม.1 โรงเรียนดังในเขตกทม.UploadImage

สพฐ.เปิดจำนวนรับนักเรียนชั้นม.1 โรงเรียนดังในเขตกทม. โดยโรงเรียนยอดฮิต อาทิสวนกุหลาบวิทยาลัย ปีนี้รับ 400 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%ส่วน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับ 300 คน โรงเรียนสตรีวิทยา รับ 350 คนและโรงเรียนหอวัง รับ 722 คน

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ประกาศแนวนโยบายการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 ขณะนี้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 51 โรงเรียน ได้ส่งสัดส่วนการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ สพฐ.พิจารณาแล้ว ดังนี้ ...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้แก่ 1.โรงเรียนจันทร์ประดิษฐรามวิทยาคม ห้องเรียนปกติรับ 405 คน สอบคัดเลือกและคะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกและคะแนน O-Net ของนักเรียนทั่วไป 50% 2.โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย รับ 400 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 3.โรงเรียนทวีธาภิเศก รับ 400 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่การบริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 4.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) รับ 360 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 5.โรงเรียนเทพศิรินทร์ รับ 400 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,
6.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล รับ 300 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 7.โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม รับ 350 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 8.โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” รับ 315 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 9.โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระราชูปถัมภ์ รับ 400 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 10.โรงเรียนปัญญาวรคุณ รับ 280 คน จับสลาก 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

11.โรงเรียนโพธิสารพิทยากร รับ 350 คน จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 12.โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 13.โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ รับ 500 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 60% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 40%,
14.โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม รับ 500 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

15.โรงเรียนโยธินบูรณะ รับ 350 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 16.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน รับ 450 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 70% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 30% 17.โรงเรียนราชวินิตมัธยม รับ 360 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 18.โรงเรียนวัดนวลนรดิศ รับ 400 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 19.โรงเรียนวัดราชโอรส รับ 450 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 20.โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ รับ 500 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 21.โรงเรียนศึกษานารี รับ 500 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%,
22.โรงเรียนศึกษานารีวิทยา รับ 450 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

23.โรงเรียนสตรีวัดระฆัง รับ 200 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 24.โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ รับ 350 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 25.โรงเรียนสตรีวิทยา รับ 350 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 26.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รับ 400 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รับ 300 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% และ 27.โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับ 300 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
       
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้แก่ ...

1.โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ห้องเรียนปกติและห้องเรียนพิเศษ รับ 750 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 2.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า รับ 572 คน จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50% 3.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รับ 746คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30 % สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50% 4.โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ รับ 436 คน จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

5.โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย รับ 402 คน สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50% 6.โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ รับ 532 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50% 7.โรงเรียนสารวิทยา รับ 602 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50% 8.โรงเรียนสิริรัตนาธร รับ 560 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50% 9.โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รับ 544 คน จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%


10.โรงเรียนหอวัง รับ 722 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯ ในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯ ทั่วไป 50%,
11.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา รับ 480 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบฯทั่วไป 50% โรงเรียนเทพลีลา รับ 460 คน จับสลาก 25% สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบฯทั่วไป 50% 12.โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า รับ 460 คน จับสลาก 25% สอบฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 13.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศกษาน้อมเกล้า รับ 616 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 14.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา รับ 445 คน จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 15.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย รับ 566 คน จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 16.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 รับ 516 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 17.โรงเรียนบางกะปิ รับ 586 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 18. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รับ 772 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 19.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 รับ 632 คน จับสลาก 10% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 40% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%

20.โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย รับ 790 คน จับสลาก 25% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 25% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 
21.โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รับ 536 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 22.โรงเรียนสุทธิวราราม รับ 580 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 23.โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ รับ 686 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50% 24.โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับ 348 คน สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 50% สอบคัดเลือกฯทั่วไป50% 25.โรงเรียนสตรีวิทยา 2 รับ 776 คน จับสลาก 20% สอบคัดเลือกฯในเขตพื้นที่บริการ 30% สอบคัดเลือกฯทั่วไป 50%
ภาพจากwww.khaosod.co.th