รับตรง (เพิ่มเติม) ม.แม่โจ้ 2556
ประกาศรับสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีรับตรง (เพิ่มเติม)
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์                                          
- สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (ภาคสมทบ-เรียนตอนเย็น)   

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2556
 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2556 นี้เท่านั้น
อ่านประกาศรับสมัครและคุณสมบัติที่รับสมัครกรอกข้อมูลการสมัคร


ประกาศรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ เทียบเท่า (เพิ่มเติม)
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
เทียบเข้าเรียน

สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว,
สาขาวิชาสัตวศาสตร์(สัตว์ปีก), สาขาวิชาการประมง   

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2556
 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2556 นี้เท่านั้น
อ่านประกาศรับสมัครและคุณสมบัติที่รับสมัครกรอกข้อมูลการสมัคร