รับตรง ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เปิดรับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปีการศึกษา 2556


ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านวิชาชีพเดินเรือ สังกัดกรมเจ้าท่า  กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2556

พน. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก นดร. ประจำปีการศึกษา 2556

3 หลักสูตรการศึกษา ดังนี้

1. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรปกติ) 5 ปี
แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายเดินเรือ  และฝ่ายช่างกลเรือ
คุณสมบัติ
 –สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนวิชาฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรม.ปลายไม่ต่ำกว่า 2.25
-  ชายสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์ 

2. นักเรียนเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ 3 ปี
คุณสมบัติ 
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ,ช่างกลเรือ , ช่างกลเกษตร ,ช่างจักรกลหนัก และช่างเทคนิคอุตสาหกรรม โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25
- เป็นชายสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25ปีบริบูรณ์

3. นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (หลักสูตรประกาศนียบัตรการเดินเรือพาณิชย์)  3 ปี
แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายเดินเรือ  และฝ่ายช่างกลเรือ
คุณสมบัติ
-                  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.25
-                  เป็นชายสัญชาติไทย มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 
และคุณสมบัติเพิ่มเติมที่เหมือนกันทั้ง 3 หลักสูตร คือ
-                  มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
-                  สายตาปกติ และไม่บอดสี
-                  ไม่มีรอยสัก
 

ผู้สนใจกรอกข้อมูลสมัครผ่านเว็บไซต์  http:// www.mmtc.ac.th  ตั้งแต่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2556
สมัครและยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่ วันที่ 4-10 มีนาคม 2556  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :คณะทำงานแนะแนวประชาสัมพันธ์  โทร 02—756-4971 ต่อ 0 ,109, 509  หรือ E-mail : info@mmatc.ac.th