รับตรง ม.ราชภัฏสวนดุสิต รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์ 2556



มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556
รอบทดแทนผู้สละสิทธ์  11 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2556

ประกาศพิเศษ