รับตรง และโควตาพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้วUploadImage


#คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
   บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.)
ภาคปกติ
   -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   -สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
   -สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ภาคพิเศษ (เทียบโอนผลการเรียน)
   -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
   วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.)
ภาคปกติ
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   - สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   - สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
ภาคพิเศษ (เทียบโอนผลการเรียน)
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)
ภาคปกติ
   - สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
ภาคพิเศษ (เทียบโอนผลการเรียน)
   - สาขาวิชาการบริหารทั่วไป
 
   นิติศาสตร์บัณฑิต(น.บ.)
ภาคปกติ
   - สาขาวิชานิติศาสตร์
 
#คณะเทคโนโลยีการเกษตร
    วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.)
ภาคปกติ
   - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
(กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และ ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร)
 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
(แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  และแขนงวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม)ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
1. โควต้าพิเศษนักเรียนในจังหวัดสระแก้วและใกล้เคียง สมัครผ่านสถานศึกษา วันที่ 7 ม.ค. -8 ก.พ.2556
2. รับตรง (ภาคปกติ) โดยวิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 1
                          สมัครทางไปรษณีย์ 21 ก.พ.- 15 มี.ค. 2556
                          สมัครด้วยตนเอง 21 ก.พ.- 22 มี.ค. 2556
3. รับตรง (ภาคปกติ) โดยวิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 2
                          สมัครทางไปรษณีย์ 4 เม.ย.- 10 พ.ค. 2556
                          สมัครด้วยตนเอง 4 เม.ย.- 16 พ.ค.2556
 
ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1. โควต้าพิเศษนักเรียนในจังหวัดสระแก้วและใกล้เคียง สมัครผ่านสถานศึกษา วันที่ 7 ม.ค. -8 ก.พ.2556
2. รับตรง (ภาคพิเศษ) โดยวิทยาเขตสระแก้ว
                          สมัครทางไปรษณีย์ 7 ม.ค.- 4 มี.ค. 2556
                          สมัครด้วยตนเอง 7 ม.ค.- 11 มี.ค. 2556
เอกสารประกอบข่าว :