รับตรง โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ม.ธรรมศาสตร์ 2556


โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์  (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
ในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท สยามกลการ จำกัด
ที่มา
หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะผลิตวิศวกรยานยนต์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได้ก่อตั้ง โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) ขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สยามกลการ จำกัด ที่จะสนับสนุนงบลงทุนก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมยานยนต์ ขนาด 5000 ตารางเมตร ที่ศูนย์พัทยา

นักศึกษาในโครงการนี้จะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีกลุ่มแรกที่จะเข้าเรียนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งจะถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกต่อไป

จุดเด่น
  • โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรจึงตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง
  • โครงการมีคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลป็นผู้สอนหลัก ร่วมกับอาจารย์พิเศษมีความรู้ความสามารถตรงสาขา และมีผู้ช่วยชาญจากภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มาร่วมให้ความรู้
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับผู้สนับสนุน ลงทุนจัดสร้างอาคารปฏิบัติการ และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน การสอน ที่ทันสมัยซึ่งมีการใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ที่นักศึกษาสามารถเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ได้
  • ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลได้เนื่องจากเนื้อหาที่เรียนครอบคลุมความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกลอย่างครบถ้วน  หรือหากจะเลือกทำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ก็จะมีความรู้ด้านยานยนต์มากกว่าวิศวกรเครื่องกลทั่วไป

หลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตร 4 ปี 146หน่วยกิต เนื้อหาประมาณ 75% จะเหมือนสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ส่วนที่เหลือเป็นการเรียนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมยานยนต์ที่ครอบคลุมภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ ทั้งในด้านการออกแบบ และด้านการผลิต  มีการทำโครงงานหรือ สหกิจศึกษา ในปีสุดท้าย

การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 -2 จะเรียนวิชาพื้นฐานที่ศูนย์รังสิต และย้ายไปที่ศูนย์พัทยาในปีที่ 3 - 4 [
...คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวโหลดร่างหลักสูตร...]
ค่าใช้จ่าย
โครงการนี้เป็นโครงการภาคพิเศษ มีค่าเล่าเรียนหน่วยกิตละ 2,500 บาท คิดเป็นค่าเล่าเรียนประมาณ 75,000 บาทต่อภาคการศึกษา รวมค่าเล่าเรียนตลอด 4 ปี ประมาณ 600,000 บาท ทั้งนี้ทางบริษัท สยามกลการ จำกัด อยู่ในระหว่างการพิจารณาการเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาและจำนวนทุนการศึกษา ที่จะให้การสนับสนุนในปีการศึกษา 2556
การรับสมัคร
การรับสมัครจะรับสมัครโดยการรับตรง จำนวนรับเข้า 72 คน เริ่มรับสมัครในเดือน  ม.ค.ถึง พ.ค. 2556 โดยแบ่งการรับสมัครเป็น 4 รอบ สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร และ กำหนดการรับสมัคร จะประกาศที่นี่ ภายในวันที่ 9 ม.ค. 2556

หน้าเว็บไซต์หลัก   http://www.me.engr.tu.ac.th/auto-tu/#Curriculum