รับตรงกลาง Admissions สถาบันพระบรมราชชนก ปีการศึกษา 2556


อยากจะย้ำให้ทราบอีกครั้ง ระบบสอบกลาง (Admissions) สถาบันพระบรมราชชนก ใช้คะแนนสอบ O-NET ด้วยนะครับ ดังนั้นขอให้ตั้งใจทำ O-NET ให้เต็มที่

 คุณสมบัติทั่วไป
- เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปีหรือบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
-มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ใน จังหวัดที่มีโควตาให้เข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า ๕ ปีนับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
-เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา
- เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ เซนติเมตร สำหรับในหลักสูตรอื่นๆ ไม่จำกัดส่วนสูงของผู้สมัคร
เกณฑ์การคัดเลือก
GPAX 30%
O-NET  20%  ( 5 วิชา ไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ )
GAT 20%
PAT2 30%
เปิดรับสมัคร 25 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2556

ปล. สามารถ ยื่น Admissions กลางของ สอทพร้อมกันได้ ไม่ตัดสิทธ์กัน