รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 56UploadImage


คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน 
มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนและนักศึกษา
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2556 
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) 
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) 
           
กำหนดการ
ปีการศึกษา 2556 (รอบแรก)
 1. รับสมัคร                                                     7 มกราคม 2556 - 22 มีนาคม 2556
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์      25 มีนาคม 2556
 3. สอบสัมภาษณ์                                           28 มีนาคม 2556
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                  28 มีนาคม 2556
 5. รายงานตัวเป็นนิสิตและชำระค่ายืนยันสิทธิ์    28 มีนาคม 2556 - 29 มีนาคม 2556
 
ปีการศึกษา 2556 (รอบสอง)
 1. รับสมัคร                                                   1 เมษายน 2556 - 14 พฤษภาคม 2556
 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์    15 พฤษภาคม 2556
 3. สอบสัมภาษณ์                                         16 พฤษภาคม 2556
 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา                16 พฤษภาคม 2556
 5. รายงานตัวเป็นนิสิตและชำระค่ายืนยันสิทธิ์  16 พฤษภาคม 2556 - 17 พฤษภาคม 2556
 
เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
- ผลคะแนนการสอบ GAT ความถนัดทั่วไป 20 %
- ผลคะแนนการสอบ PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 20 %
- ผลคะแนนการสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์  20 %
- ผลคะแนนการสอบ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 20 %
- คะแนนการสอบสัมภาษณ์  20 %
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเท่า โดยมีหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
และวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
** หมายเหตุ**  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคพิเศษ) ต้องมีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต กลุ่มสาระต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และแต่ละกลุ่มสาระมีคะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 
- มีผลสอบ GAT ความถนัดทั่วไป, PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์, PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และ PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
** หมายเหตุ**  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) ให้แสดงผลการสอบ O-NET วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด้วย