โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับเรียนต่อม.4


UploadImage


โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก แต่จะอยู่บนรากฐานของความเป็นไทย โดยที่นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้ต่อไปอีกด้วย
 
การรับสมัคร
 
เปิดรับสมัครนักเรียน เกรด 10 ( ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 02-441-5222-3

หรือ www.muids.mahidol.ac.th

กำหนดการสมัครและสอบ


UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage