โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ ม.บูรพา สระแก้ว 2556


ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว มีนโยบายที่จะรับนักเรียน/ นักศึกษา ที่เรียนอยู่ในสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออก เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียน/ นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
และเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 จึงประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในโครงการบูรพาพัฒนาเกษตรกรยุคใหม่ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร  กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะในแต่ละคณะ
จำนวนรับ   คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (๔ ปี) จำนวน ๒๐ คน
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วท.บ.)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (วท.บ)

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2556
รายละเอียด  http://agri-tech.sakaeo.buu.ac.th/Farmer.pdf