รับตรง เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ม.ศิลปากร 2556 (รอบสอง)


 
คุณสมบัติ
เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา ระดับมันยมศึกษาตอนปลาย ม.6 ในประเทศไทย
ต้องมีระดับคะนนเฉลี่ยสะสม 2.5 ขึ้นไป
 
จำนวนรับสมัคร 50 คน
เกณฑ์การคัดเลือก   GAT 20%  PAT1  30% PAT2 50%
 
รับสมัคร   22 ธันวาคม 2555 ถึง 22 มีนาคม 2556