โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครนักเรียนนายสิบแผนที่ ปีการศึกษา 2556


โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ หลักสูตร 2 ปี เรียนสำเร็จแล้วได้รับคุณวุฒิ ปวส. ( ประเภทวิชาช่าง -อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างสำรวจ ) รับรองว่ามีงานทำแน่นอน โดยจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพไทย และแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี จ่าตรี และจ่าอากาศตรี

คุณสมบัติเบื้องต้น
  • เพศชาย  สัญชาติไทย  สถานภาพโสด
  • อายุ  17-20 ปี (เกิด พ.ศ.2536 - 2539)
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20
  • มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
กมัคร
  • สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2555 ถึงวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 (ถือตามวันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง เป็นสำคัญ)
  • ซื้อด้วยตนเอง ณ  โรงเรียนแผนที่  กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2555 ถึงวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา09.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
การรับสมัคร
  • สมัครทางไปรษณีย์ เริ่มตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2555 ถึงวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 (ถือตามวันประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง เป็นสำคัญ)
  • สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ13.00 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หากผู้สมัครมีข้อขัดข้อง สงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ในเวลาราชการ โทร 0 2281-8662 , 0 2282 0113 และ0 02281 8669 http://www.rtsd.mi.th/school/
เรียบเรียงโดย  http://www.meedee.net/