โครงการปกติ-โควตาโรงเรียนเครือข่าย คณะอุตสาหกรรมเกษตร พระนครเหนือ ปราจีนบุรี 2556


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการปกติ และโควตาโรงเรียนเครือข่าย
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ใน 2 สาขาวิชา
-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
-พัฒนาผลิตพันฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
เปิดรับสมัครวันนี้ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556