รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ปทุมธานี 2556


มหาวิทยาลัยปทุมธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตร พยาบาลศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 16 มีนาคม 2556

คุณสมบัติของเข้าสอบคักเลือก 
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่าจาก สถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการสอบวัดความรู้ของสํานักทดสอบกลางกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPA ไม่น้อยกว่า 2.50
4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือโรคติดต่อร้ายแรง
5. ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียมในการเข้าสอบ 1,000 บาท สําหรับผู้ที่มาสมัครด้วยตนเองให้ชําระเงินที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาในวันที่มาสมัคร ส่วนผู้สมัครผ่านทีมงานอาจารย์แนะแนว และผ่านทางไปรษณีย์ ให้มาชําระเงินก่อนวันสอบในวันที่ 16 มีนาคม 2556 โดยผู้ที่ชําระเงินจะได้รับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ  
ฟังค่าเทอมแล้วจะอึ้ง 65,000 บาท 
รับสมัคร 90 คน
รายละเอียดทั้งหมด  http://www.ptu.ac.th/th/admin/MyFiles/20130115121554.pdf


คณะสาธารณสุข 
- สาขาธารณสุขศาสตร์
- อาชีวะอนามัย
- อนามัยสิ่งแวดล้อม
- แพทย์แผนไทย  ระเบียบการ 
ค่าเทอม 45,000 บาท