คณะนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาปี 2556คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2556 ดังต่อไปนี้


1.       หลักสูตรนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต (ปริญญาตรี) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ยกเว้นสาขานิติศาสตร์

2.       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

3.       หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 8 สาขา ได้แก่ กฎหมายเอกชน, กฎหมายอาญา, กฎหมายมหาชน, กฎหมายระหว่างประเทศ,กฎหมายธุรกิจ,กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ,กฎหมายภาษี และกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

4.       หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ)รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

5.       หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายมหาชน รับผู้สำเร็จการศึกษา       ระดับปริญญาตรีทุกสาขา

6.       หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขานิติศาสตร์

โดยสมัครออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31  มกราคม  2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02-613-2147 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.law.tu.ac.thและwww.grad.law.tu.ac.th
เอกสารประกอบข่าว :