รับตรง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยนครพนม 2556


ด้วยในปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 150 คน  รับสมัคร 7 มกราคม ถึง 1 มีนาคม 2556
ประเภทการรับสมัคร
โควตาบุคลทั่วไป 35 คน
โควตาบุตรตำรวจตระเวนชายแดน 5คน
โควตาบุคลที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครพนม 20 คน
โควตาบุคคลจากแหล่งฝึกภาคปฎิบัตของวิทยาลัย 50 คน