เผยเด็กไทยติดบุหรี่ใหม่วันละ 1,000 คน แนะพ่อแม่-ครูเป็นตัวอย่างที่ดี


UploadImage


ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เรียกร้องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 12 มกราคม และวันครู 16 มกราคม ให้ผู้ปกครองเด็กและโรงเรียนร่วมมือกันลดจำนวนเด็กไทยที่จะติดบุหรี่ใหม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ที่วันละ 1,000 คน ซึ่งเท่ากับผู้สูบบุหรี่ที่เลิกสูบหรือเสียชีวิตในแต่ละวันตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ทำให้จำนวนผู้สูบบุหรี่ไทยคงที่อยู่ที่ประมาณ 12 ล้านคน และการสำรวจล่าสุดพบว่ามีเด็กไทยอายุระหว่าง 15-18 ปี สูบบุหรี่ถึง 400,000 คน ร้อยละ 50 ของชายไทยอายุ 25-44 ปี ซึ่งอยู่ในวัยเป็นพ่อ และร้อยละ 8.8 ของครูสูบบุหรี่
 
ทั้งนี้ สังคมรอบตัวในวัยเด็กคือผู้ปกครองและครูมีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ของเด็กมากที่สุด โดยพฤติกรรมการสูบบุหรี่และทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ของผู้ปกครองเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสำคัญที่สุดที่จะกำหนดว่าเด็กคนหนึ่งจะสูบบุหรี่หรือไม่ โอกาสที่เด็กจะติดบุหรี่จะลดลง 7 เท่า หากเด็กรับรู้ว่าพ่อแม่ไม่ยอมรับการสูบบุหรี่อย่างแข็งขัน ในส่วนของครูที่สูบบุหรี่เป็นการสื่อสัญญาณต่อเด็กว่าการสูบบุหรี่เป็นกิจกรรมของผู้ใหญ่ ครูที่สูบบุหรี่ในโรงเรียนเป็นการสื่อถึงการยอมรับหรือการผ่อนปรนการสูบบุหรี่ในโรงเรียน และการทำให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ ลดโอกาสการติดบุหรี่ของนักเรียนทั้งระหว่างและหลังออกจากโรงเรียน